වසංගත වැළැක්වීමේ නිෂ්පාදන

වෙස්මුහුණ, හුදකලා ගවුම, ආරක්ෂිත ඇඳුම